Mourning Dove (Zenaida macroura marginella)
SW USA
Nikon Coolpix 4500, Leica APO-Televid 77
© Per Lif