Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus)
Evanston, Illinois, USA
Leicaflex SL, Leitz 400mm f/6.8 Telyt
© Douglas Herr


Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus)
New York, USA
Nikon FE, Tokina 400mm, 400 ISO

ID: Note white white tipped tail, larger than Estern Phoebe