White-eared Hummingbird (Hylocharis leucotis leucotis) - male
Santiago Atitlán, Guatemala - 2003
Nikon FE, 400mm Tokina

ID: white ear.