Botteri's Sparrow (Aimophila botterii arizonae)
Arizona, USA
Nikon Coolpix 4500, Leica APO-Televid 77
© Per Lif