ORDER: GALLIFORMES
FAMILY: MELEAGRIDIDAE - Turkeys

Wild Turkey (Meleagris gallopavo)
________(M.g.merriami)
Ocellated Turkey (Meleagris ocellata)